Game

360mobi Cờ Tỷ Phú

360mobi C? T? Phú - dòng board game xu?t x? t? x? s? kim chi, noi n?i ti?ng v?
360mobi C? T? Phú – Game d?ng c?p Hàn Qu?c dã có m?t t?i Vi?t Nam!Download here: http://destyy.com/wZmEuE
 
Ảnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hình
 

360mobi C? T? Phú - dòng board game xu?t x? t? x? s? kim chi, noi n?i ti?ng v?i dòng nh?c Kpop tr? trung cùng nh?ng s?n ph?m game ch?t lu?ng. Game dã du?c phát hành dình dám t?i g?n 10 qu?c gia, n?i b?t nhu: M?, Nh?t, Th? Nhi K?, Ðài Loan, Indonesia … Hon th? n?a còn tr? thành casual game QU?C DÂN t?i Thái Lan, nhu ph?n nào kh?ng d?nh du?c ch?t lu?ng c?a Game Hàn Qu?c.

Tèn tèn … và board game ch?t lu?ng này dã xu?t hi?n t?i Vi?t Nam - do VNG phát hành - h?a h?n s? s?m tr? thành game ph? bi?n nh?t t?i Vi?t Nam.

Xúc x?c xoay - nhu dua ta v? nh?ng h?i ?c d?p d? c?a tu?i tho, nhu dua ta di khám phá nh?ng chân tr?i m?i m? d?y thú v?. 360mobi C? T? Phú – trò choi thân thuong và luôn hi?n di?n v?i nh?ng c?m xúc r?t riêng trong tu?i tho c?a m?i ngu?i.

B?n hông c?n ph?i b?i h?i nu?i ti?c, nghi v? nh?ng kho?nh kh?c vui v? ng?i bên bàn c? T? Phú cùng b?n bè dâu – vì dã có 360mobi C? T? Phú r?i. Dù ? b?t k? dâu hay b?t k? lúc nào, b?n cung có th? tr? thành T? Phú cùng b?n bè v?i nh?ng ti?ng cu?i giòn giã.

Cùng nhau tr?i nghi?m nh?ng c?m giác không th? nào thú v? hon: Là lên voi … Hay xu?ng chó… Ho?c cu?c d?i n? hoa hay cu?c s?ng b? t?c v?i các chi?n lu?c kinh doanh tài tình c?a 1 T? Phú - nh?ng l?n Xây nhà, d?u tu, vi vu du l?ch hay… b? d?y ra ngoài hoang d?o h?m hiu…

Ð?n lu?t b?n d? xúc x?c và trình di?n chi?n lu?c d? tr? thành T? Phú, còn ch?n ch? gì n?a???

Kh?ng d?nh ch?t lu?ng game Hàn Qu?c c?a mình, game có d?y d? các tính nang n?i b?t h?p d?n:
• Mê m?n v?i ki?u choi da d?ng lên t?i 7 mode, ngu?i choi có th? t?o phòng choi v?i b?n bè hay giao luu v?i b?n m?i ? ch? d? ghép nhanh.
• Ða d?ng các lo?i b?n d? - gi? dây b?n có th? tr? thành T? Phú ngay c? trong và ngoài nu?c
• S?ng d?ng cùng hi?u ?ng âm thanh, hình ?nh d?y màu s?c
• H? th?ng th? nhân v?t, trang b? k? nang phong phú s? d?y c?m xúc c?a b?n lên cao trào và chi?n th?ng dã nh?t s? thu?c v? b?n.

Ðây là s?n ph?m d?y tâm huy?t c?a 360mobi - công ty VNG, là noi v?n hành các casual game r?t du?c ua thích nhu Ngôi Sao Th?i Trang, Ngôi Sao B? L?c, …

Các b?n dã s?n sàng chua??? Hãy th?t ch?t dây an toàn và cùng vi vu du l?ch kh?p noi nhé các T? Phú tr?!